คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
นางสาว สุเชาวดี นกเพ็ชร์ ได้รับโล่ห์ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปีงบประมาณ 2561 จากกระทรวงมหาดไทย 43
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ได้รับใบประกาศนียบัตร Reviewer ระดับ Excellent จาก สำนักพิมพ์ Elsevier 26
กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมเยาวชน ดี เก่ง มีสุข สำหรับนักเรียนโรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา โดย ชมรมอาสาพัฒนาสังคมนิด้า 36
กิจกรรมพัฒนาเยาวชน เก่ง ดี มีสุข ด้วยรูปแบบ(4Q) 3 ภาษาสำหรับนักเรียน ป.4-6 ณ โรงเรียนบ้านซับบอน จ.สระบุรี 49
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ บรรยายให้ความรู้ เรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่การปฏิบัติงานระดับมืออาชีพ” สนง.คกก.อย. ที่ศรีราชา 21
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ร่วมเสวนา เรื่อง ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจกับการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม ในรายการคนเคาะข่าว 23
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานควบคุมค่าความเข้มข้นกลิ่นจากโรงงานยางพารา สนง.ปลัดกระทรวง ทส. 33
อ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง ร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 33
นาย ปรีชา สมบูรณ์แก้ว ได้รับรางวัล กำนันยอดเยี่ยม ปี พ.ศ.2561 จาก กระทรวงมหาดไทย 31
นาย สมพร เอ่งฉ้วน ได้รับเกียรติบัตร ประเภท ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดยะลา 52