คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสัญญามินามะตะ ณ กรมควบคุมมลพิษ เตรียมความพร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมประชุมที่ UN Geneva 14
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ร่วมเสวนา เรื่อง “นโยบายและมาตรการป้องกันการผูกขาดทางเศรษฐกิจและข้อเสนอที่เป็นธรรม” จัดโดย ครป. เครือข่ายภาคประชาชน TDRI และ FTA Watch 29
คุณยุพิน ชลานนท์นิวัฒน์ (พค.พิเศษ กทม.รุ่น4) คตง. เข้าพบคณบดี และรศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร หลังรับรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2561 ในวันไหว้ครู 13 กันยายน 2561 106
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ร่วมเสวนา เรื่อง ทางเลือก "ประยุทธ์"- ทางรอดประเทศ ในรายการ “คนเคาะข่าว” 41
นักศึกษาทุนคณะร่วมจัดกิจกรรม Open House 2018 35
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ประชุมรายงานผลสรุปโครงการสำรวจความพึงพอใจ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ 77 สนง.กรุงเทพมหานคร 47
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ เตรียมเป็นนักวิจัยให้ความรู้เรื่องภัยพิบัติ ทางช่อง Thai PBS 78
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ นำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ Dioxin 2018 ที่ Krakow ประเทศโปแลนด์ 41
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ จัดประชุมผลโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร 49
ครบรอบปีที่ 35 คณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า 52