คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
ผู้บริหารสถาบันพบคณะ 29
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 21
ประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (12+2Universities) ครั้งที่ 3/2561 30
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2561 37
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2561 22
รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร บรรยายให้ความรู้ เรื่อง การวิเคราะห์แบบมีส่วนร่วม (PRA)และการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (PAR) 30
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ พูดคุย เรื่อง “โลกร้อน” Hardcore News ทางช่อง 5 30
คณบดี พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ หารือความร่วมมือทางวิชาการ กับ School of Oriental Language and Culture, XISU ซีอาน 23
คณบดี พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ หารือความร่วมมือทางวิชาการ กับ Research Institute of Thai Study มหาวิทยาลัยเฉิงตู 17
ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ ให้ความรู้แก่นักศึกษา คณะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยยูนนาน 22