คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ร่วมเสวนา หัวข้อ " บิ๊กตู่ จะซ้ำรอย บิ๊กสุ? " ในรายการ “คนเคาะข่าว” 32
รับสมัคร ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์แบบมีส่วนร่วม (PRA)และการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (PAR)" โดย รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร 83
ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ ศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร และอ.ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี ในโอกาสที่ คุณวีรนันท์ เพ็งจันทร์ (พค.กทม. รุ่น9) ได้ดำรงตำแหน่ง ผวจ.สงขลา 64
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ให้ความรู้ เรื่อง “ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในสภาพภูมิอากาศต่อธุรกิจ GGC” ในกิจกรรม GGC Knowledge Sharing 47
นายณัฐพงษ์ เพชรละออ และนางสาวยุภาวรรณ ดวงอินตา (นศ.ปเอก) พค. ได้รับมอบเกียรติบัตรแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ (วช.) ประจำปี 2562 82
คุณยุพิน ชลานนท์นิวัฒน์ (พค.กทม. รุ่น4) คตง.ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2561 91
พล.ท.ธราธร ธรรมวินทร (พค.อุบลฯ รุ่น8) มทภ.2 ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2561 59
คุณประทีป กีรติเรขา (พค.อุบลฯ รุ่น1) อธิบดีกรมที่ดิน ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2561 74
คุณวีรนันท์ เพ็งจันทร์ (พค.กทม. รุ่น9) ผวจ.ปัตตานี ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2561 151
คุณพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ (พค.อุบล รุ่น1) ผวจ.สุโขทัย ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2561 74