คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562