คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2