คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร บรรยายให้ความรู้ เรื่อง การวิเคราะห์แบบมีส่วนร่วม (PRA)และการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (PAR)