คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

คณบดี พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ หารือความร่วมมือทางวิชาการ กับ School of Oriental Language and Culture, XISU ซีอาน