คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ร่วมประชุมเวทีสาธารณะสภาที่ 3 ว่าด้วย "ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง รัฐสภาจะหาทางออกร่วมกันอย่างไร?"

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่