คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน มอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื่อให้คณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่