คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

บุคลากรคณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า อบรม Microsoft Team เพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์