คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

บุคลากรคณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า อบรม Microsoft Team เพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่