คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาจัดทำมาตรฐานอาชีพไทย ณ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน