คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ร่วมเสวนาให้ความรู้ประชาชน เรื่อง ฝุ่นพิษ PM 2.5 ในงาน BEAT AIR POLLUTION: WORLD ENVIRONMENT DAY 2019