คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ผศ. ดร.อาแว มะแส พร้อมด้วยบุคลากรคณะ เดินทางไปหารือ MOU กับกรมการปกครอง และคณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า