คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต มอบกระเช้าแสดงความยินดี กับ ผศ. ดร.หลี่ เหรินเหลียง ในโอกาสได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาสังคมวิทยา