คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ผศ.ดร.พงษ์เทพ จันทสุวรรณ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง LISREL: ตัวแบบสมการโครงสร้างด้วยภาษาคำสั่ง SIMPLIS

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่