คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ผศ.ดร.พงษ์เทพ จันทสุวรรณ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง LISREL: ตัวแบบสมการโครงสร้างด้วยภาษาคำสั่ง SIMPLIS