คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ร่วมกับขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-move) จัดเสวนาวิชาการ หัวข้อ "ประชาชนกับการกำหนดนโยบายในการบริหารประเทศ"

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่