คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ร่วมเสวนาสาธารณะ หัวข้อ“ถึงเวลากฎหมายอากาศสะอาด เพื่อสิทธิในการหายใจของทุกคน” ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เทพ จันทสุวรรณ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง LISREL: ตัวแบบสมการโครงสร้างด้วยภาษาคำสั่ง SIMPLIS 10
ปัจฉิมนิเทศมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 8
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต พูดคุยใน หัวข้อ " 1 เดือนกับเกมเลือกตั้งที่ยังไม่จบลง" ในรายการ “คนเคาะข่าว” 19
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ร่วมการเสวนา​ หัวข้อ "ศาสตร์แห่งพระราชาแก้ปัญหาฝุ่นอย่างยั่งยืน" ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 63
นักศึกษาทุนคณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า ได้รับรางวัลเรียนดี 33
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ร่วมกับขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-move) จัดเสวนาวิชาการ หัวข้อ "ประชาชนกับการกำหนดนโยบายในการบริหารประเทศ" 23
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต มอบกระเช้าแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.รติพร ถึงฝั่ง ในโอกาสได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาสังคมวิทยา 21
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ลงพื้นที่สำรวจชุมชนห้วยขวาง ในโครงการชุมชนเข้มแข็งของการเคหะแห่งชาติ 13
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ พูดคุย เรื่อง "ผลกระทบหมอกควันฝุ่นพิษภาคเหนือช่วงเทศกาลสงกรานต์" Hardcore News ทางช่อง 5 18