คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต คณบดีคณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า รพูดคุยหัวข้อ แถลงนโยบาย "ประยุทธ์2" สังคมอยากเห็นอะไร? ในรายการ “คนเคาะข่าว” 6
คุณนักสิทธิ์ ศักดาพัฒน์ ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ได้รับเกียรติเชิญร่วมนำเสนองานวิจัย จากทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 8 ณ Xiemen ประเทศจีน 2
กิจกรรมปรับพื้นฐาน AUN-QA คณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า 11
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ร่วมพูดคุยหัวข้อ "5 ปี รัฐบาล คสช. สู่รัฐบาลใหม่ การเมืองเหมือนเดิม ?" ในรายการคมชัดลึก 11
บุคลากรคณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า อบรม Microsoft Team เพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 13
คณะทำงาน AUN-QA ประชุมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AUN-QA 10
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาจัดทำมาตรฐานอาชีพไทย ณ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 10
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "DISRUPTION ทำลายล้างหรือสร้างโอกาส" ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ณ มรภ.ศรีสะเกษ 8
ผศ.ดร.รติพร ถึงฝั่ง อบรมเชิงปฏิบัติการ: การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS 16
ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง และ อ.ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ ผู้แทนคณาจารย์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะ ร่วมต้อนรับคณะ ผู้แทนรัฐบาล สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย 18