คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ประจำหลักสูตร

ลำดับ ตำแหน่งวิชาการ ชื่อ-นามสกุล ความเชี่ยวชาญ
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นรีนุช ดำรงชัย ญี่ปุ่นศึกษา(สังคมและวัฒนธรรม)
          การจัดการภัยภิบัติ
          การพัฒนาที่ยั่งยืน
           
2 ศาสตราจารย์ ดร. ดวงเดือน พันธุมนาวิน จิตวิทยา: วิธีการวิจัยและพัฒนา 
          จิตวิทยาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์
          การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างจิตและพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม การเรียนและการทำงาน
           
3 รองศาสตราจารย์ ดร. ดุจเดือน พันธุมาวิน จิตพฤติกรรมศาสตร์
          การสนับสนุนทางสังคม
          ภาวะผู้นำ หัวหน้า และการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
          จิตพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติขั้นสูง LISREL และ Mplus
          การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างจิตลักษณะแลคุณธรรมจริยธรรม
           
           
4 อาจารย์ ดร. พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ การเมืองระหว่างประเทศ
          ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและจีน
           
5 รองศาสตราจารย์ ดร. พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รัฐศาสตร์
          รัฐประศาสนศาสตร์
          การบริหารการพัฒนาสังคม
          ปรัชญาสังคมศาสตร์
          การประเมินผลนโยบายองค์การและโครงการ
           
           
6 รองศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ สามัคคีธรรม จริยธรรมกับการพัฒนา
          ภาวะผู้นำกับการจัดการการเปลี่ยนแปลง
          การมีส่วนร่วมกับการจัดการความขัดแย้ง
          การจัดการภาคีสาธารณะกับการพัฒนาสังคม
           
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิชา เป้าอารีย์ อาเซียนศึกษา
          การบริหารการพัฒนาสังคม
          การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา
          การเมืองในการกำหนดนโยบายสังคม
          การวางแผนยุทธศาสตร์และการจัดการ
          การเมืองท้องถิ่นและยุทธศาสตร์การพัฒนา
           
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หลี่ เหรินเหลียง จีนศึกษา
          ประชาคมอาเซียนศึกษา
          ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
          นโยบานสาธารณะ
           
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร อาแว มะแส การพัฒนาสังคมชนบทและสังคมเกษตร
          ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา
          การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชนบท และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
          การวิจัยเชิงคุณภาพในการพัฒนาสังคมและการจัดการสิ่งแวดล้อม
          แนวคิดเรื่องความอยู่ดีมีสุข และการดำรงชีพในชนบทอย่างยั่งยืน
           
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รติพร ถึงฝั่ง การวิจัยประชากรและสังคม
          การวิจัยเชิงปริมาณ
          การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM)
          ประชากรและการพัฒนา
          การพัฒนาสังคม
          การจัดการความรู้
          การประเมินผลกระทบทางสังคม

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่