คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ประจำหลักสูตร

ลำดับ ตำแหน่งวิชาการ ชื่อ-นามสกุล ความเชี่ยวชาญ
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นรีนุช ดำรงชัย ญี่ปุ่นศึกษา(สังคมและวัฒนธรรม)
          การจัดการภัยภิบัติ
          การพัฒนาที่ยั่งยืน
           
2 ศาสตราจารย์ ดร. ดวงเดือน พันธุมนาวิน จิตวิทยา: วิธีการวิจัยและพัฒนา 
          จิตวิทยาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์
          การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างจิตและพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม การเรียนและการทำงาน
           
3 รองศาสตราจารย์ ดร. ดุจเดือน พันธุมาวิน จิตพฤติกรรมศาสตร์
          การสนับสนุนทางสังคม
          ภาวะผู้นำ หัวหน้า และการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
          จิตพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติขั้นสูง LISREL และ Mplus
          การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างจิตลักษณะแลคุณธรรมจริยธรรม
           
           
4 อาจารย์ ดร. พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ การเมืองระหว่างประเทศ
          ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและจีน
           
5 รองศาสตราจารย์ ดร. พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รัฐศาสตร์
          รัฐประศาสนศาสตร์
          การบริหารการพัฒนาสังคม
          ปรัชญาสังคมศาสตร์
          การประเมินผลนโยบายองค์การและโครงการ
           
           
6 รองศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ สามัคคีธรรม จริยธรรมกับการพัฒนา
          ภาวะผู้นำกับการจัดการการเปลี่ยนแปลง
          การมีส่วนร่วมกับการจัดการความขัดแย้ง
          การจัดการภาคีสาธารณะกับการพัฒนาสังคม
           
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิชา เป้าอารีย์ อาเซียนศึกษา
          การบริหารการพัฒนาสังคม
          การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา
          การเมืองในการกำหนดนโยบายสังคม
          การวางแผนยุทธศาสตร์และการจัดการ
          การเมืองท้องถิ่นและยุทธศาสตร์การพัฒนา
           
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หลี่ เหรินเหลียง จีนศึกษา
          ประชาคมอาเซียนศึกษา
          ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
          นโยบานสาธารณะ
           
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร อาแว มะแส การพัฒนาสังคมชนบทและสังคมเกษตร
          ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา
          การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชนบท และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
          การวิจัยเชิงคุณภาพในการพัฒนาสังคมและการจัดการสิ่งแวดล้อม
          แนวคิดเรื่องความอยู่ดีมีสุข และการดำรงชีพในชนบทอย่างยั่งยืน
           
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รติพร ถึงฝั่ง การวิจัยประชากรและสังคม
          การวิจัยเชิงปริมาณ
          การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM)
          ประชากรและการพัฒนา
          การพัฒนาสังคม
          การจัดการความรู้
          การประเมินผลกระทบทางสังคม
           
11  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จเร สิงหโกวินท์ สื่อมวลชนศึกษา 
          ทัศนวัฒนธรรมศึกษา 
          วัฒนธรรมประชานิยม
          เพศสภาพและเพศวิถีศึกษา
          สังคมวิทยาของการสื่อสาร

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่